Иновационен център

Сдружение Р И Ц - Видин 2020

2020 медицински иновации:

5G guard  Infection Therapy   О2 / O3 spaces  UV Guard  Eco-Incinerator  COVID-19 treatment  O2-sound chamber  3 synhro-vibrations therapy

Автомобилни иновации и патенти:

3S self balancing vehicle system   Smart Energy Grid  Suspended flexible vehicles frames  Regenerative brakes 3S PV E-vehicle  U-capacitors +batteries

Иновативна зелена енергетика:

Gravity Power Plants  Water to power  Synergy Solar Systems  Synergy Wind Turbines  Boosted Solar Ozone forced cogeneration  2020 INNOVATION  

  Патентована каскадна енергийна система с водородно горене

Ние фокусираме дейността си към рязко намаляване на въглеродните емисии. В патента е посочено как въглищата в ТЕЦ да изгарят съвместно с водородосъдържащ газ, както и с биомаса и други въглеродо-неутрални горива. Патентованата хибридна енергийна система включва горене на водородо-кислородна смес (HHO), получавана от вода. Водородът гори с няколко хиляди градуса в зачервената тръба на видеото. Съгласно патента, други горива като твърди битови отпадъци, например, изгарят заедно с водорода. Повече за патента може да изтеглите от ТУК. Системата е световна патентна новост от 2020 г. и нейни модификации се ползват, както в домашни условия, така и в бойлери и енергийни котли на ТЕЦ. Финансирането на подобни проекти е главен приоритет на европейската зелена сделка, както и за иновации от евросубсидиите за регионалните иновационни фондове.

HHO сe генерира при каталитично-температурната обработка на хомогенизирана водна дисперсия/пара в електро-магнитно поле. То подпомага разцепването на водната молекула (Н2О > HHO) чрез високо напрежение при ниска мощност за сметка на светоусилена фотоволтаична електрогенерация. ННО гори с много висока температура, при която ефективно и безопасно изгарят и битови и болнични отпадъци. Синергично се постига, не само много по-висока ефективност на горивния процес, но и енергийно утилизиране и същевременно обезвреждане на отпадъците. На видеото е показано действието на каскадната система с газова горелка на нискотемпературното стъпало. Освен с газова горелка с природен газ, нискотемпературното стъпало, съгласно патента, може да става и с други горива: в съществуващ енергиен котел на лигнитни въглища; с RDF, с течни / газообразни биогорива, с твърда биомаса и други нискотемпературни горивни смеси. Във всички случаи високотемпературното горене на ННО в котела значително повишава ефективността му, включително и при нискокалорични горива. Самото водородно горене е с нулев въглеродeн отпечатък, защото отпадният газ от него е водна пара, а "пепелта" му е дестилирана вода.

  Patented Cascade Hydrogen Combustion Energy System

Electricity is an essential energy that can benefit our daily lives. There are many sources available for electricity generation, such as coal, natural gas and nuclear. Among these sources, coal has been widely used in thermal power plants that account for about 40% of the worldwide electricity supply. However, these thermal power plants are also found to be a big pollution source to our environment. According to our patent HHO is generated by the catalytic-temperature treatment of homogenized water dispersion / steam in an electromagnetic field. It supports the cleavage of the water molecule (H2O> HHO) by high voltage / low power at the expense of light-boosted photovoltaic power generation.

Our patented system improved the efficiency of power generation through the use of hydrogen and oxygen mixture (HHO) gas with other fuels, including coal and oil. The results show that the combinations of HHO with coal, with RDF, with liquid / gaseous biofuels, with solid biomass... improve the efficiency of power generation while reducing the pollution to our environment. The system is a worldwide patent novelty and its modifications are used both at homes and in the boilers of the thermal power plants. The hydrogen combustion itself has a zero carbon footprint, because the waste gas is water vapor and "ash" is pure water.

 

See more patented innovation at video-portal of Balkan Innovation Center:  www.binnovationcenter.eu/video.html 

The site is under reconstruction ...

HOME

© 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com