Иновационен център

Сдружение Р И Ц - Видин 2020

Медицински анти COVID-19 иновации:

5G guard  Infection Therapy   О2 / O3 spaces  UV Guard  Eco-Incinerator  COVID-19 treatment  O2-sound chamber  3 synhro-vibrations therapy

Автомобилни иновации и патенти:

3S self balancing vehicle system   Smart Energy Grid Suspended flexible vehicles frames  Regenerative brakes  3S PV E-vehicle  U-capacitors +batteries

Иновативна зелена енергетика:

Gravity Power Plants  Water to power  Synergy Solar Systems  Synergy Wind Turbines  Boosted Solar  2020 INNOVATION  

 Немедикаментозно лечение на вирусни инфекции със синхронизирани електрически пулсации и звукови трептения

Противовирусната профилактика и лечение са силно препятствани от непрекъснатата мутация на вирусите, нови щамове и прескачането им от животните към хората, както са коронавирусите MERS-Cov, SARS-Cov, SARS-CoV-2 и др. Антителата, ваксините могат да са кратковременнни и дори да имат нежелан ефект. Противодействието на вирусите става с неинвазивни методи, например биорезонансни честоти от слаби електромагнитни полета (СЕМП). При SARS-CoV-2, причинител на Covid-19, вибрациите в затворена електромагнитна верига резонират на честоти от около 5.5 Hz - 14.5 Hz. При по-високите честоти над 25.5 Hz активността на SARS-CoV-2 отслабва. Затова неутрализирането на патогени в човешкото тяло може да става с електроимпулсни резонансни въздействия. Но те, както и други конвенционални лечения, нямат 100% успеваемост. Постигнахме намаляване вирулентността на SARS-CoV-2 при едновременно въздействие със синхронизирани звукови вибрации и СЕМП с новоизобретена система за синхронно въздейстие. Тя включва електроимпулсен дигитален честотен генератор с линеен синхронен синтезатор на маломощните електро и звуковите честоти. В новоизобретената двупътна вибрационна система синхронизираме електроимпулсите със звуковите трептения, които прилагаме през слушалки с електромагнитни вибрационни мембрани. Синхронното честотно въздействие значително подобрява антивирусната ефективност на имунната защита. Новоизобретена система може да бъде полезна в извънболнично приложение, защото не изисква лекарски персонал. Установихме, че в немалко случаи и само звуковите трептения могат са достатъчни за подобряване защитното действие на имунната система. Затова генерирахме и записахме широкоспектърен набор от резонансни честоти, неутрализиращи голям обхват от различни патогени. Те са предназначени, не само за индивидуално ползване, но и за озвучаване на болници, училища, хосписи, хотели, офиси, ресторанти, кафенета, търговски обекти идруги. Вижте снимки и видео на част от ползваната апаратура:

Вместо да се чакат лекарства за вируси ползвахме натрупаният опит от медицински технически средства за профилактики и лечения с пулсиращи електромагнитни полета, известни от вибрационната медицина. Тя обаче е неизгодна за фармацията, съответно за медикаментозната медицина, защото последните печелят много пъти повече, а вибрационната им е силна конкуренция. Остеоартритът например, който е много разпространен при възрастни хора, също може да се лекува със синхронни СЕМП и звукови честоти  Затова една и съща медицинска апаратура се ползва за остеоартрит и за SARS-CoV-2 виж повече ТУК.

Немска фирма промотира долния аудио файл за противовирусно подобрение на имунната защита само със слухово честотно въздействие:

 

Забележка: В зависимост от звуковите карти и качеството на крайните аудио устройства може да има отклонения от оригиналните честоти на горния аудио файл. С изобретената система за синхронно въздействие това няма как да се случи. Цифрово зададената тактова честота не се преобразува и препредава. Тя само се разпределя и преразпределя без никакви електронни устройства или други с нелинейни характеристики.

За хората, които живеят при високи честоти, SARS-CoV-2 не може да бъде по-опасен от острите респираторни вируси. Причината за това е, че тялото на здрав човек "вибрира" на по-високи честоти. От време на време, по различни причини, тялото преминава на по-ниски вибрации и тогава човекът е по-податлив на вируси. Причините за това са отслабена имунна система, поради електромагнтни и гама облъчвания, заради умора, емоционално или физическо изтощение, хипотермия, хронични заболявания, нервно напрежение, комбинации от изброеното и т.н.. SARS-CoV-2 бързо се неутрализира в хранителния тракт на човека. Но бързо се активира по лигавиците и особено в белите дробове. Той в природата (извън тялото / извън човешки клетки / извън животински клетки) не е устойчив, независимо дали предизвиква забляване или не. Но е устойчив върху повърхности, пренася се по въздушно-капков път, в аерозоли, с прахови частици. SARS-CoV-2 прониква в човек през лигавиците и през кожата, подобно на грипен вирус, но е десетки пъти по-заразен. 

Средната естестевена честота на Земята сега е 27,4 Hz. Тя е разрушителна за коронавируса SARS-CoV-2 и затова той се дезактивира след, по-дълъг или по-кратък, престой извън тялото. На заземени метални повърхности, където честота е по-ниска и температурата е под 10 градуса Целзий, SARS-CoV-2 може да се активира и след седмица. Но има публични места, където тази честота обичайно е по-ниска: болници, затвори, електропроводни линии, обществени електрически превозни средства, търговски центрове, офиси, питейни заведения и т.н. Това са местата, където вибрациите падат под 20 Hz. Там има по-големи вероятности за разболяване от Covid-19. Също и при хора с психологични проблеми, изпитващи продължителна неудовлетвореност, страх, гняв, паника, ярост и други негативни емоции.

 

  Synchronized 2 ways frequency system with DC pulses & sound vibration for virus inactivation

     (Patented by George Tonchev)

For a person living at high frequencies, coronavirus SARS-CoV-2 can be no more dangerous than acute respiratory infections. The reason for this is that a healthy person's body "vibrates" at higher frequencies. From time to time, for various reasons, the body undergoes lower vibrations and then the person is more susceptible to viruses. The reasons for this are a weakened immune system due to electromagnetic and gamma irradiation, fatigue, emotional or physical exhaustion, hypothermia, chronic diseases, nervous tension, combinations of the above, etc. SARS-CoV-2 is quickly neutralized in the human digestive tract. It is not sustainable in nature (outside the body / human cells). But it is resistant to surfaces, it is transported by droplets, in aerosols, even with dust particles. The virus enters the human body through the mucous membranes and through the skin, similar to the flu virus, but is dozens of times more contagious. The average natural frequency of the Earth is now 27.4 Hz. It is destructive to the virus and therefore it dies after a longer or shorter stay outside the body. Outside the body, on grounded metal surfaces where the frequency is lower and the temperature is below 10 degrees Celsius, the virus can be activated within a week. But there are public places where this frequency is usually lower: hospitals, prisons, power lines, public electric vehicles, shopping malls, offices, drinking establishments, etc. These are the places where vibrations fall below 20 Hz. There are more chances of getting a coronavirus.Bioresonance is a well-known electromagnetic field treatment without chemistry and surgery. Similar methods are in vibration medicine, whether mechanical, with sound vibrations, with light pulses, with electrical impulses and combinations thereof. Apply resonant, anti-resonant (counter-tactile) and non-resonant effects. The effectiveness of therapies depends on the choice of frequencies, their amplitudes, combinations and duration of the effects, etc.

Coronavirus SARS-CoV-2 infection (Covid-19) has spread rapidly around the world. Despite the social constraints. A number of researchers and laboratories are trying to counter this virus. But it is slow. It can take more than a year to counteract mass effective drugs and vaccines. But it is well known that even weak electromagnetic fields (SEMPs) affect all organisms, including their deactivation, when exposed to SEMPs with resonant vibration. The coronavirus, like any organism, has its own resonant vibration. For Covid-19, the closed-circuit vibration resonates at frequencies of about 5.5 Hz - 14.5 Hz. In most cases it is observed that at higher frequencies the virus is inactive. At 25.5 Hz and above. We achieved effective impact on the current coronavirus while simultaneously impacting with sound vibration and electric pulses of equal frequency. We use a combined frequency generator for simultaneous electrical and acoustic impulses transmitted to humans.

Neutralization of viruses and other pathogens can only be done with electro-pulse resonance effects. But they, like other conventional treatments, are not 100% successful. They are realized by delivering low-power low-voltage pulses with a frequency higher than 25.5 Hz to the human body, including in out-of-hospital settings. The bioresonance frequency is generated by a low-power portable frequency generator. The impulse currents flowing through the body are parts of milliamps, and the voltage amplitude is several volts, which are completely safe for humans. According to the invention, the generator has a light-folding photovoltaic power supply. But there is also a power supply from a public electrical system with a galvanically isolated electrical converter. The whole equipment is placed in a small suitcase. Work with her can be done by non-specialists. Bioresonance does not lead to side effects, even with overdose, because voltages and currents from the generator are very low and not even felt by humans.

See more patented innovation at video-portal of Balkan Innovation Center:  www.binnovationcenter.eu/video.html 

The site is under reconstruction ...

HOME

© 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

http://www.free-counter-plus.com