Иновационен център

Сдружение Р И Ц - Видин 2020

Медицински анти COVID-19 иновации:

5G guard  Infection Therapy   О2 / O3 spaces  UV Guard  Eco-Incinerator  COVID-19 treatment  O2-sound chamber  3 synhro-vibrations therapy

Автомобилни иновации и патенти:

3S self balancing vehicle system   Smart Energy Grid  Suspended flexible vehicles frames  Regenerative brakes 3S PV E-vehicle  U-capacitors +batteries

Иновативна зелена енергетика:

Gravity Power Plants Water to power   Solar Systems  Synergy Wind Turbines  Boosted Solar  Ozone forced cogeneration  2020 INNOVATION 

     Природосъобразен инсинератор с форсирано очистване на димните газове и водородно гориво

Заразените с вируси, бактерии и други патогени еднократни дрехи, калцуни, ръкавици, маски и други болнични и неболнични отпадъци нарастват в целия свят (както и самата зараза). Все по-остър е проблемът с тяхното унищожаване и липсата на достатъчно инсинератори за това. Съществуващите не са природосъобразни, нито са енергоикономични и не са автономни. Горенето в тях замърсява околната среда. При предстоящото масово унищожаване на отпадъците в съществуващите и подобни инсинератори ще се случат много големи беди на природата и хората. Нашата иновация е синергия от две световни патентни новости от 2020 г.. Затова тя е с две, независими една от друга, природосъобразности:
Първата е безгоривната неутрализация на замърсителите, като диоксин, фуран, серни, азотни окиси, хлориди и др.. Озон-генератори, кислородни концентратори и други мощни окислители пряко инжектират струи озон/кислород в отходните газове. Това става контролирано с помощта на програмируем управляващ блок и сензорна електроника. Електрозахранването е от автономни термоелектрически генератори, преобразуващи в ток отпадна топлина от комина. По този начин по-равномерно се охлажда самия комин, което удължава експлоатационния му срок, както и на инсинератора като цяло.
Втората е горенето на отпадъците с воден газ ННО като гориво с нулеви вредни емисии и с нулев въглероден отпечатък на околната среда. Той се получава чрез термокатализа, която става в самата горивна камера за отпадъците. Вижте как работи термокатализата на вода и как само водородът гори

 

В инсталациите за горене на воден газ (като на горното видео) може да гори и синтетичен газ, получен от отпадъци и нискокалорични горива. Патентованият слънчев концентратор (световна патентна новост 2020) е с управляеми хоризонтални ламели и може целодневно пряко да изгаря заразени битови и болнични отпадъци и при това да се получава горящ газ, както е показано в действие на долното видео: 

  An environmentally friendly incinerator with forced flue gas purification and hydrogen fuel burning
Coronavirus-infected hospital and non-hospital wastes are growing exponentially worldwide (as the infection COVID-19 itself is progressing geometrically). The problem with their destruction and the lack of enough incinerators to do so is becoming more acute. The existing ones are not environmentally friendly, they are neither energy efficient nor autonomous. Combustion in them pollutes the environment. The impending mass destruction of waste in existing and similar generators will cause very great disasters to nature and humans. Our innovation is a synergy of two worldwide patent innovations from 2020. Therefore, it has two, independent, environmental friendliness:
The first is the non-combustion neutralization of pollutants such as dioxin, furan, sulfur, nitrogen oxides, chlorides, etc. Ozone generators, oxygen concentrators and other powerful oxidants directly inject ozone / oxygen jets into the exhaust gases. This is controlled by a programmable control unit and sensor electronics. The power supply is from autonomous thermoelectric generators that convert heat from the chimney. In this way, the chimney itself is more evenly cooled, which extends its service life as well as that of the incinerator as a whole.
The second is the combustion of wastes with HHO gas as fuel with zero harmful emissions and zero carbon footprint on the environment. It is obtained by thermal catalysis, which takes place in the combustion chamber itself. See above video how water thermocatalysis works and how only hydrogen burns

 

See more patented innovation at video-portal of Balkan Innovation Center:  www.binnovationcenter.eu/video.html 

The site is under reconstruction ...

HOME

© 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

http://www.free-counter-plus.com