Иновационен център

Сдружение Р И Ц - Видин 2020

Медицински анти COVID-19 иновации:

5G guard  Infection Therapy   О2 / O3 spaces  UV Guard  Eco-Incinerator  COVID-19 treatment  O2-sound chamber  3 synhro-vibrations therapy

Автомобилни иновации и патенти:

3S self balancing vehicle system   Smart Energy Grid  Suspended flexible vehicles frames  Regenerative brakes 3S PV E-vehicle  U-capacitors +batteries

Иновативна зелена енергетика:

Gravity Power Plants Water to power   Solar Systems  Synergy Wind Turbines  Boosted Solar  Ozone forced cogeneration  2020 INNOVATION 

      Синхронно вибрационно противодействие на SARS-CoV-2 и други патогени

Коронавирусите са познати на ветеринарите, защото заразяват и разболяват животни. У нас има едновековен опит с ефективно противодействие на масови ветеринарни инфекции и с противотуберколозната ваксина БЦЖ, която подпомага човешката имунната система, не само против туберколозата. Конете и някои преживни говеда имат антитела към коронавируси. Затова кръвна плазма от тях би могла да се ползва за човешки ваксини и лекарства, предпазващи от актуалния коронавирус SARS-CoV-2. Но те не се очакват в близко бъдеще. А от редица тестове за естествено образувани човешки антитела срещу SARS-CoV-2 вече е установено, че такива може и да няма след доказана имунна среща с коронавируса. А когато те се установят - не е ясно какво е времетраенето им в кръвта, което поставя под въпрос ефективността на ваксините изобщо.

Горепосоченото е напълно основателна причина да се противодейства на SARS-CoV-2 с биорезонанс. С него може да се убиват вируси с пулсиращо електромагнитно поле без химия и хирургия. И затова електромагнитните лечения не са изгодни за медикаментозната медицина и фармацията по добре разбираеми причини. Но подобни методи са известни от вибрационната медицина и затова те могат незабавно профилактично и терапевтично да се прилагат. Независимо дали са с механични, със звукови вибрации, със светлинни импулси, с електроимпулси и техни комбинации. Ползват се резонансни, антирезонансни (противотактови) и нерезонансни въздействия с честоти от няколко херца до мегахерци. Ефективността на профилактиката зависи от избора на честоти, техните амплитуди, силата на тока, комбинациите, продължителността на въздействията и т.н.. Противопоказани са за бременни, за хора с метални импланти, електронни сърдечни стимулатори (пейсмейкъри) и подобни.

Инфекцията от коронавируса SARS-CoV-2, причинител на Covid-19, се разпространи бързо в целия свят. Въпреки социалните и други ограничения. Редица изследователи и лаборатории се опитват да намерят ефективно противодействие на този вирус. За съжаление, това не става бързо. Може да мине и повече от година за намирането на противодействие с масови ефективни лекарства / ваксини. Но е добре известно, че дори слабите електромагнитни полета (СЕМП) повлияват всички организми, включително и тяхното деактивиране при въздействие със СЕМП с резонансната вибрация. Коронавирусът, като всеки организъм, има собствена резонансна честота. При SARS-CoV-2 вибрациите в затворена електромагнитна верига резонират на честоти от около 5.5 Hz - 14.5 Hz. При по-високите честоти над 25.5 Hz активността на SARS-CoV-2 отслабва. Неутрализирането на патогени в човешкото тяло може да става с електроимпулсни резонансни въздействия. Но те, както и други конвенционални лечения, нямат 100% успеваемост. За противодействие на SARS-CoV-2  към тялото на човека се подават маломощни нисковолтови импулси с честота, по-висока от 25.5 херца, включително и в извън болнични условия. Честотата се генерира от маломощен преносим честотен генератор. Протичащите импулсни токове през тялото са части от милиампера, а амплитудата на напрежението е няколко волта, които са напълно безопасни за хората. Работата с апаратурата може да става и от самия пациент. СЕМП са напълно безопасни, защото напреженията и токовете са много ниски и почти не се усещат от човека. Остеоартритът, който е много разпространен при възрастни хора, също може да се лекува и профилактира с нискочестотни СЕМП. Затова една и съща медицинска апаратура се ползва за остеоартрит и за SARS-CoV-2 виж повече ТУК.

Но само със СЕМП не постигнахме намаляване вирулентността на SARS-CoV-2. Затова правихме комбинации със звукови и светлинни трептения. Постигнахме намаляване вирулентността на SARS-CoV-2 при едновременно въздействие със синхронизирани звукови вибрации и СЕМП с новоизобретена система за синхронно въздейстие. Тя включва електроимпулсен дигитален честотен генератор с линеен синхронен синтезатор на маломощни електро и звукови честоти за подаване към човешкото тяло. Въвеждаме правоьгълни нисковолтови DC електроимпулси в широк честотен обхват с метални електроди през кожата. Електроимпулсите синхронизираме със звукови трептения, които прилагаме през аналогови слушалки с електромагнитни вибрационни мембрани, излъчващи и в най-нискочестотните слухови регистри. Синхронното честотно въздействие с изобретената система значително подобрява антивирусната ефективност на имунната защита. Специфично противодейства и срещу SARS-CoV-2. Но сега не можем да дадем точни данни, защото работата продължава, а актуалните SARS-CoV-2 тестове далеч не са 100% сигурни. В хода на изследванията установяваме, че синхронизираните електро и звукови трептения повлияват SARS-CoV-2 в 75-85 % от случаите. Но при вече развит Covid-19 противодействието отслабва. Основната причина за това са съпътстващи невирусни инфекции в паренхима на белите дробове, които се лекуват медикаментозно. Но за немедикаментозна антивирусна профилактика със синхронизирани електро и аудио честоти новоизобретената система е ефективна. Тя може да бъде масова за извънболнично приложение, защото не изисква лекарски персонал. Установихме, че в немалко случаи и само звуковите трептения могат са достатъчни за подобряване защитното действие на имунната система. Затова генерирахме и записахме широкоспектърен набор от резонансни честоти, неутрализиращи голям обхват от различни патогени. Те са предназначени, не само за индивидуално ползване, но и за озвучаване на болници, училища, хосписи, хотели, офиси, ресторанти, кафенета, търговски обекти идруги. Вижте видео и снимки на част от ползваната апаратура::

За човек, който живее при високи честоти, SARS-CoV-2 не може да бъде по-опасен от острите респираторни вируси. Причината за това е, че тялото на здрав човек "вибрира" на по-високи честоти. От време на време, по различни причини, тялото преминава на по-ниски вибрации и тогава човекът е по-податлив на вируси. Причините за това са отслабена имунна система, поради електромагнтни и гама облъчвания, заради умора, емоционално или физическо изтощение, хипотермия, хронични заболявания, нервно напрежение, комбинации от изброеното и т.н.. SARS-CoV-2 бързо се неутрализира в хранителния тракт на човека. Но бързо се активира по лигавиците и особено в белите дробове. Той в природата (извън тялото / извън човешки клетки / извън животински клетки) не е устойчив, независимо дали предизвиква забляване или не. Но е устойчив върху повърхности, пренася се по въздушно-капков път, в аерозоли, с прахови частици. SARS-CoV-2 прониква в човек през лигавиците и през кожата, подобно на грипен вирус, но е десетки пъти по-заразен. 

Средната естестевена честота на Земята сега е 27,4 Hz. Тя е разрушителна за коронавируса SARS-CoV-2 и затова той се дезактивира след, по-дълъг или по-кратък, престой извън тялото. На заземени метални повърхности, където честота е по-ниска и температурата е под 10 градуса Целзий, SARS-CoV-2 може да се активира и след седмица. Но има публични места, където тази честота обичайно е по-ниска: болници, затвори, електропроводни линии, обществени електрически превозни средства, търговски центрове, офиси, питейни заведения и т.н. Това са местата, където вибрациите падат под 20 Hz. Там има по-големи вероятности за разболяване от Covid-19. Също и при хора с психологични проблеми, изпитващи продължителна неудовлетвореност, страх, гняв, паника, ярост и други негативни емоции.

 

  COVID-19 electromagnetic field treatment

The recent outbreak of SARS-CoV-2 that started in Wuhan, China, has now spread to several other countries and is in its exponential phase of spread. Although less pathogenic than SARS-CoV, it has taken several lives and taken down the economies of many countries. Before this outbreak, the most recent coronavirus outbreaks were the SARS-CoV and the MERS-CoV outbreaks that happened in China and Saudi Arabia, respectively. Since the SARS-CoV-2 belongs to the same family as of SARS-CoV and MERS-CoV, they share several similarities. Studies reveal that SARS-CoV-2 is very similar in structure and pathogenicity with SARS-CoV. Bioresonance is a well-known electromagnetic field treatment without chemistry and surgery. Similar methods are in vibration medicine, whether mechanical, with sound vibrations, with light pulses, with electrical impulses and combinations thereof. Apply resonant, anti-resonant (counter-tactile) and non-resonant effects. The effectiveness of therapies depends on the choice of frequencies, their amplitudes, combinations and duration of the effects, etc.

Coronavirus SARS-CoV-2 infection (Covid-19) has spread rapidly around the world. Despite the social constraints. A number of researchers and laboratories are trying to counter this virus. But it is slow. It can take more than a year to counteract mass effective drugs and vaccines. But it is well known that even weak electromagnetic fields (SEMPs) affect all organisms, including their deactivation, when exposed to SEMPs with resonant vibration. The coronavirus, like any organism, has its own resonant vibration. For Covid-19, the closed-circuit vibration resonates at frequencies of about 5.5 Hz - 14.5 Hz. In most cases it is observed that at higher frequencies the virus is inactive. At 25.5 Hz and above. We achieved effective impact on the current coronavirus while simultaneously impacting with sound vibration and electric pulses of equal frequency. We use a combined frequency generator for simultaneous electrical and acoustic impulses transmitted to humans.

Neutralization of viruses and other pathogens can only be done with electro-pulse resonance effects. But they, like other conventional treatments, are not 100% successful. They are realized by delivering low-power low-voltage pulses with a frequency higher than 25.5 Hz to the human body, including in out-of-hospital settings. The bioresonance frequency is generated by a low-power portable frequency generator. The impulse currents flowing through the body are parts of milliamps, and the voltage amplitude is several volts, which are completely safe for humans. According to the invention, the generator has a light-folding photovoltaic power supply. But there is also a power supply from a public electrical system with a galvanically isolated electrical converter. The whole equipment is placed in a small suitcase. Work with her can be done by non-specialists. Bioresonance does not lead to side effects, even with overdose, because voltages and currents from the generator are very low and not even felt by humans.

For a person living at high frequencies, the coronavirus can be no more dangerous than acute respiratory infections. The reason for this is that a healthy person's body "vibrates" at higher frequencies. From time to time, for various reasons, the body undergoes lower vibrations and then the person is more susceptible to viruses. The reasons for this are a weakened immune system due to electromagnetic and gamma irradiation, fatigue, emotional or physical exhaustion, hypothermia, chronic diseases, nervous tension, combinations of the above, etc. SARS-CoV-2 is quickly neutralized in the human digestive tract. It is not sustainable in nature (outside the body / human cells). But it is resistant to surfaces, it is transported by droplets, in aerosols, even with dust particles. The virus enters the human body through the mucous membranes and through the skin, similar to the flu virus, but is dozens of times more contagious.
The average natural frequency of the Earth is now 27.4 Hz. It is destructive to the virus and therefore it dies after a longer or shorter stay outside the body. Outside the body, on grounded metal surfaces where the frequency is lower and the temperature is below 10 degrees Celsius, the virus can be activated within a week. But there are public places where this frequency is usually lower: hospitals, prisons, power lines, public electric vehicles, shopping malls, offices, drinking establishments, etc. These are the places where vibrations fall below 20 Hz. There are more chances of getting a coronavirus.

See more patented innovation at video-portal of Balkan Innovation Center:  www.binnovationcenter.eu/video.html 

The site is under reconstruction ...

HOME

© 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

http://www.free-counter-plus.com