Иновационен център

Сдружение Р И Ц - Видин 2020

Медицински анти COVID-19 иновации:

5G guard  Infection Therapy   О2 / O3 spaces  UV Guard  Eco-Incinerator  COVID-19 treatment  O2-sound chamber 3 synhro-vibrations therapy

Автомобилни иновации и патенти:

3S self balancing vehicle system  Smart Energy Grid  Suspended flexible vehicles frames  Regenerative brakes 3S PV E-vehicle  U-capacitors +batteries

Иновативна зелена енергетика:

Gravity Power Plants  Water to power  Synergy Solar Systems  Synergy Wind Turbines  Boosted Solar  Ozone forced cogeneration 2020 INNOVATION 

   Хибридна антипатогенна система за синергично звуко-честотно / кислородно лечение

Широкоизвестно е, че високочестотни електромагнитни полета за безжичните телекомуникации и други значително отслабват имунната система. Затова е задължително да използваме подходяща фарадеева защита на камерата. Обдишването на болните с кислород стана практика при лечението на COVID-19. С такава интезивна терапия бе излекуван британският премиер Борис Джонсън. Интезивно кислородно лечение се практикува и в хипербарични (с повишено налягане) камери. Белите дробове функционират нормално при естествено атмосферно налягане. Но естествената концентрация на кислорода във въдуха (21%) е крайно недостатъчна за лечебни нужди. Повишеното барично налягане обогатява въздуха с кислород, но води до белодробни травми, особено при вирусната деградация на белодробния паренхим, каквито са реалните болнични случаи. С нашата патентована система кислородно (О2) обогатяваме въздуха с контролирано количество озон О3  и така увеличаваме кислородната концентрация на въздуха в камери/помещения при обичйно атмосферно налягане. Но не винаги това е достатъчно. Затова камерите озвучаваме с музика, в която са включени широкоспектърни звукови честоти, които биорезонансно пртиводействат на SARS-CoV-2, причинител на Covid-19.  Мултимедиен файл с включени антивирусни био-резонансни честоти може да изтеглите от ТУК !  На долното видео са показани принципите на действие на новоизобретената камера за синергично имуно-укрепващо звуко-честотно / кислородно лечение:

BRtherapyCDversion       DVD_HD_multimedia_bioresonace_antiviral_therapy

Обогатеният въздух с кислород активира и патогените в организма. За да отстраним този нежелан ефект камерата е озвучена с музика, в която са синтезирани и беорезонансните звукови вибрации, подтискащи вирусната активност до неутрализацята им. В домашни и извънболнични условия това може да става и само с звукочестотните биорезонанси, които нямат нежелани странични ефекти. Слуховите честоти на биорезонансите са записани в мултимедийния файл, който може да изтеглите от ТУК !

 The synergistic interaction of Intensive oxygen therapy & sound bio-resonance vibrations boosted immune system

It is widely known that high-frequency electromagnetic fields for wireless telecommunications and so on significantly weaken the immune system. Therefore, it is imperative that we use  appropriate Faraday camera protection (newly patented by us). Oxygenation of patients with oxygen has become a practice in the treatment of COVID-19. With such intensive therapy, British Prime Minister Boris Johnson was also cured. Intensive oxygen therapy is also practiced in hyperbaric (high pressure) chambers. The lungs function normally at natural atmospheric pressure. However, the natural concentration of oxygen in the air (21%) is extremely insufficient for therapeutic purposes. Increased bar pressure enriches the air with oxygen but leads to lung injuries, especially in viral degradation of the lung parenchyma, such as in a lot of hospital cases. With our patented Oxygen (O2) system, we enrich the air with a controlled amount of O3 ozone, increasing the oxygen concentration of air in chambers / rooms at normal atmospheric pressure. But not always that is enough. That's why we sound the cameras with music that incorporates wide-ranging audio frequencies that bioresonantly act on SARS-CoV-2, the causative agent of Covid-19. You can download a multimedia file with included antivirus bio-resonance frequencies HERE! The video above shows the basic modes of operation of the newly invented synergistic immuno-frequency / oxygen therapy chamber:

Enriched air with oxygen also activates pathogens in the body. To eliminate this side effect, the camera is sounded with music that synthesizes the bioresonance sound vibrations that suppress the viral activity until their neutralization. In home and out-of-hospital settings, this can only be done with sound-frequency bioresonances that have no unwanted side effects. The bioresonance frequencies are recorded in a multimedia file that you can download HERE!

See more patented innovation at video-portal of Balkan Innovation Center:  www.binnovationcenter.eu/video.html 

The site is under reconstruction ...

HOME

© 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

http://www.free-counter-plus.com