Иновационен център

Сдружение Р И Ц - Видин 2020

Медицински анти COVID-19 иновации:

5G guard  Infection Therapy   О2 / O3 spaces  UV Guard  Eco-Incinerator  COVID-19 treatment  O2-sound chamber  3 synhro-vibrations therapy

Автомобилни иновации и патенти:

3S self balancing vehicle system   Smart Energy Grid  Suspended flexible vehicles frames  Regenerative brakes  3S PV E-vehicle  U-capacitors +batteries

Иновативна зелена енергетика:

Gravity Power Plants  Water to power  Synergy Solar Systems  Synergy Wind Turbines  Boosted Solar  2020 INNOVATION  

   Система за 3 синхронизирани електрически, звукови и механични вибрации за неутрализиране на вируси

Ефектът от анти-COVID-19 резонансната терапия се увеличава при синхронизиране на три различни физически вибрации, приложени върху човешкото тяло:

А. Първо е електрическата вибрация, чрез електрически импулси, приложени от ръчни електроди.
B. Втората е звукова вибрация, прилагана със слушалки / високоговорители. Звукът действа като поддържаща среда на A. & C. - вижте по-долу:
С. Трето е вибрацията на тялото. Честотата и амплитудата на механичните вибрираци, приложени на тялото, варират от 5 до 300 Hz и от 0,12 до 12 mm. Продължителността им е от 6 секунди до 30 минути. Прилагат се върху тялото чрез електрически масажор, захранван и управляван от главния вибро-разпределител;

Общите първични вибрации се генерират от генератор на основни електрически честоти. Той подава тактовата честота към главния вибро-разпределител, който има и синхронизираща функция. Три различни кабелни линии, изходящи от главния разпределител, разделят синхронизираните честоти, съответно за A., B. и C. Напълно функциониращата лечебна анти-COVID-19 система е световна патентна новост. Тя е представена на долните три видея:

На долното видео може да чуете антивирусни биорезонансни звукови честоти:

 

Ефектът е профилактика и неинвазивно лечение без лекарства (сега няма, нито специфични лекарства, нито ваксина) на новите мутиращи вируси и техни щамове, причиняващи вирусни инфекции, включително и от корона вируси MERS-Cov, SARS-Cov, SARS-CoV-2. който е причинителят на COVID-19.

  Three ways synhro-vibration therapy: DC pulses, sound vibrations, mechanic vibrations

The effect of anti COVID-19 resonant therapy increases with synchronized of three different physical vibrations applied to the human body.

A. First is the electric vibration by DC electric pulses applied by hand electrodes
B. The second is sound vibration applied with head phones / speakers. Sound acts as supporting medium of A. & C. – see below:
C. Third is body vibration. The frequency and amplitude of body vibrating ranged from 5 – 300 Hz and 0.12–12 mm respectively, and duration from 6 seconds – 30 minutes. It is applied to the body by an electric massage device.

The common primary vibrations generate by basic electric frequencies generator. It is connected to main distributor box.
Three different cable lines divided synchronized frequencies, respectively to A., B. and C.
The effect is noninvasive drugs free anti virus prophylactic and therapy, including corona viruses MERS-Cov, SARS-Cov, SARS-CoV-2.

See more patented innovation at video-portal of Balkan Innovation Center:  www.binnovationcenter.eu/video.html 

The site is under reconstruction ...

HOME

© 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

http://www.free-counter-plus.com