Иновационен център

Сдружение Р И Ц - Видин 2020

 

Автомобилни иновации и патенти:

3S self balancing vehicle system   Suspended flexible vehicles frames  Regenerative brakes  Smart Energy Grid  3S PV E-vehicle  U-capacitors +batteries

2020 медицински иновации:

5G guard  Infection Therapy   О2 / O3 spaces  UV Guard  Eco-Incinerator  COVID-19 treatment  O2-sound chamber  3 synhro-vibrations therapy  

Иновативна зелена енергетика:

Gravity Power Plants  Water to power  Synergy Solar Systems  Synergy Wind Turbines  Boosted Solar Ozone forced cogeneration 2020 INNOVATION

 

  Универсалната 3S автомобилна система за едновременно завиване с изместване тежестта на колата към завоя предотвратява катастрофите в завоите

Инфекцията COVID-19 за пореден път показа безсилието на съвременната цивилизация пред природата. COVID-19 вече уби стотици хиляди. Но по-смъртоносни и инвалидизиращи са катастрофите по пътищата. А това е заради самите нас и опасните автомобили, които караме. Съвременните автомобили имат различни електронни системи да поддържат оптимално взаимодействие между гумите и пътя. Но при хлъзгава настилка те са слабо ефективни, защото не противодействат на природната сила на инерцията, която причинява повечето катастрофи. Инерцията, за разлика от корона вируса, е предвидима и напълно инженерно изчислима.
След направените предварителни симулации, инженерни оразмерявания и теренни изпитания разработихме кинематична кормилна 3S система (3S = Simultaneously Shift and Steer), която самобалансира колата в завоите. 3S системата (световна патентна новост 2020) активно противодейства на опасната центробежна сила чрез собствената тежест на колата. При завъртане на волана тя балансира центробежната сила, чрез механично странично преместване тежестта на колата към центъра на завоя, спрямо следите на гумите й. Това е световна патентна новост, съгласно официалната експертиза 2020 от патентното ведомство. С 3S кормилната кинематика постигаме стабилност в завоите, дори и с повишена скорост, без да се променя познатият стереотип на шофиране. Механо-кинематичното самобалансиране може да става дори и без никакви усилвателни кормилни уредби, както е показано на двете видея:

Наличните на пазара модерни автоелектронни системи са част от оборудването на превозните средства с иновативните гъвкави шасита и ново изобретената 3S система. Механиката й се произвежда от нескъпи материали по познати несложни технологии. Затова те са подходящи за масово производство на краен продукт у нас - превозно средство "от - до". Такова производство предполага успешен рестарт на икономиката, в така наречената "нова реалност" с много нови работни места. Разработените 3S автомобили имат очевидни радикални предимства. И други наши иновации за шасита (вижте раздел Е. Екологични превозни средства) също са конструирани така, че реално преместват тежестта на колата към центъра на завоя. За разлика от всички други авто-стабилизационни системи, които са чисто електронни. Те в завоите са слабо ефективни, защото механично не балансират неизбежната инерция и тя безпрепятствено "избутва" колата извън пътя. Електронните стабилизиращи програми по никакъв начин не възпират инерцията и не противодействат на страничното "избутване". Те са рекламни екстри с малко практическо значение.

С новата 3S кормилна технология превозните средства (на сушата и във водата) се управляват в завоите, така че едновременно да се премества и центъра на тежестта към завоя, което е непознато в световната практика. А гъвкавите шасита на превозните средства (по наши иновации) поевтиняват производството на цялата кола и подобряват стабилността й в завоите с новата 3S кормилната технология. С нея управлението става прогресивно пропорционално - колкото повече се завърта волана, толкова повече странично се измества тежестта на колата. Затова, само чрез волана, шофьорът има пълен и плавен контрол едновременно на завиването и преместването, което дава много по-голяма стабилност в завоите. Затова 3S технологията позволява движението по крива траектория да става много по-бързо. По същите причини маломощна стандартна кола, надградена с 3S управленска кинематика, победи много по-мощни конвенционални автомобили в състезание на сняг и лед:

Иновативната 3S кинематика на шаситата на превозните средства, само у нас, може да донесе повече от един милиард евра годишен ефект, заради намаляване броя и тежестта на катастрофите в завоите, съответно ранените и жертвите при тях с всички неблагоприятни последици. След глобалната рецесия се очаква увеличение търсеното на малки коли, двуместни и персонални. Проектът ни включва редица други наши иновации (вижте раздел Е.). Основополагащи са 3S кормилната уредба и антирезонансните гъвкави шасита. А тяхната синергия определено поставя проекта на радикално по-високо техническо ниво.

Резюме на автомобилен проект със синергично действащи акумулатори и суперкондензатори в самобалансиращи се автомобили с високо ефективни регенеративни амортисьори, с регенеративни спирачи и със светоусилени фотоволтаици може да изтеглите от тук !

 

 The versatile 3S car system with shifting car center of mass to turn prevents crashes in turns


The newly invented 3S system uses the car's own weight to counteract the centrifugal force in turns. It requires a kinematically new construction of the vehicle, whether land, amphibious or catamaran. The patented 3S steering system gives a number of competitive advantages to any motor and non-motor vehicle, because it provides a radically new dynamic - increased speed and cornering stability. It is mechanically made with inexpensive materials with known simple technologies. It is designed to mechanically shift the center of gravity, physically balancing the centrifugal force (inertia) in turns. This can be done even without any amplification equipment, as shown in the video.

The 3S kinematics of the vehicle chassis can have more than one billion ЕUR annual effects in our country, due to the reduction of the accidents in the turns and the victims in them. With the new 3S steering technology, which is a worldwide patent novelty, the vehicle (on land and in the water) manages the turns so as to simultaneously shift the center of gravity towards the bend, which is unknown in the world. Steering becomes progressively proportional - the more the steering wheel rotates, the more lateral the weight of the car shifts. Therefore, it is only through the steering wheel that the driver has full and smooth control of both cornering and shifting, which gives much greater cornering stability. Therefore, the 3S technology allows the trajectory to move much faster. For the same reasons, a low-power standard car with 3S driving kinematics beat much more powerful conventional cars in the snow and ice race.

See more patented innovation at video-portal of Balkan Innovation Center:  www.binnovationcenter.eu/video.html 

The site is under reconstruction ...

HOME

© 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

http://www.free-counter-plus.com