Иновационен център

Сдружение Р И Ц - Видин 2020

2020 медицински иновации:

5G guard  Infection Therapy   О2 / O3 spaces  UV Guard  Eco-Incinerator  COVID-19 treatment  O2-sound chamber  3 synhro-vibrations therapy

Автомобилни иновации и патенти:

3S self balancing vehicle system   Smart Energy Grid  Suspended flexible vehicles frames  Regenerative brakes  3S PV E-vehicle  U-capacitors +batteries    

Иновативна зелена енергетика:

Gravity Power Plants  Water to power  Synergy Solar Systems  Synergy Wind Turbines  Boosted Solar  Ozone forced cogeneration 2020 INNOVATION   

  Озон-форсирана когенерация с нискокалорични горива, болнични и битови отпадъци, шламо-редуциране и обезвреждане на изходящите газове

Новоизобретената когенерационна система е патентна световна новост. Главното нейно предимство е, че с битовите и болничните отпадъци може да се задоволяват електроенергийни и топлоенергийни потребности от различен мащаб. Същевременно да се редуцира обема на сгурта и да се деконтаминира отпадъчният шлам. Това се реализира чрез озоно-кислородно форсиране на горенето при температура над 2000 градуса по Целзий.

Когенерационната система включва корпус с горивната камера, разположена в корпуса. В горния край на горивната камера са устройствата за озонова (О3) йонизация. Те генерират озоно-кислороден газ, чрез генератори на електрически импулсни електроразряди (йонизатори), разположени върху външните стени на корпуса. В димоотходите, при висока температура, озонът и по-точно осбождаваният от О3 атомен кислород О, мигновено реагира с въглеродния окис, серния диоксид, диоксин, фуран и други замърсяващи газове. Така те се обезвреждат, защото се доокисляват, с което рязко намалява тяхната химическа активност - съответно и неекологичните последици за атмосферата.

Когенереционната система е предвидена допълнително да гори водородо-кислороден газ от термокатализа на вода (ННО). Така се увеличава ефективността на гореното с около 20% и с толкова се намаляват вредните емисии в димните газове, защото "димът" от горенето на ННО е водна пара, а "пепелта" му е вода.

 

 Ozone forced cogeneration

The newly invented cogeneration system is a worldwide patent patent. Its main advantage is that household and hospital waste can meet electricity and heat needs of various scales. At the same time, reduce and decontaminate waste sludge and eliminate exhaust gases. Additional ozone-oxygen boosting of the combusted and two-stage ozone decontamination of sludge and exhaust gases is used. The first problem is that it opens an eco-friendly heating furnace. The cogeneration system includes a housing with a combustion chamber located in the housing. An ozone ionization device is located at the upper end of the combustion chamber. It generates ozone-oxygen gas through a pulse generator located on the outer wall of the body of the housing. In flue gases, at high temperatures, ozone reacts with carbon monoxide, sulfur dioxide, dioxin, furan and other polluting gases. They are oxidized, which sharply reduces the non-environmental consequences for the atmosphere.

Dual-Fuel Boiler system. Oxy-Hydrogen gas is added to the combustion process for more complete burning to reduce emissions, smoke and fuel consumption - see video above.

See more patented innovation at video-portal of Balkan Innovation Center:  www.binnovationcenter.eu/video.html 

The site is under reconstruction ...

HOME

© 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com